Български език

Мария Лабова е преподавател по български език. Тя използва в работата си съвременни обучителни системи и подготвя своите ученици за изпита по програмата „Печат за двуезичност“.

Тържествено връчване на дипломи за двуезичност на празник в училището през.октомври 2019 г.
Генерален консул г-н Иван Анчев поздравява Янита Цокова за успешно издържания изпит по български език, м.октомври 2019 г., Нейпървил

Учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по български език

Министерството на образованието и науката и Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ актуализираха   Регламента за провеждане на онлайн изпитите по български език. Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.

Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ – неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.

Изпитът се администрира онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/ дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове.

Всеки кандидат може да полага изпита за всяко ниво неограничен брой пъти.

Езиковият тест по български език вече е признат и включен в програмата „Сертификат за двуезичност“ в САЩ. Българският език в САЩ чрез сертифициране е признат в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вирджиния, окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият сертификат ще дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.

Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции и за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. Изменена е Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности.

С уреждането на тази възможност Министерството на образованието и науката изпълнява ангажимента за повишаване мотивацията на изучаване на български език зад граница, за по-добра проходимост в българската и в чуждите образователни системи и определянето му като матуритетен предмет в училища в чужбина.

Готови са новите учебни програми по български език и литература за учениците от българските училища в чужбина

Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев са утвърдени новите учебни програми по български език и литература (БЕЛ) за обучението, организирано в българските училища в чужбина, за учениците от І, ІІ, V, VІ и VІІІ клас. Учебните програми ще влизат в сила поетапно, което ще е в синхрон с влизането в сила на новите учебни програми в училищата в България, и ще даде възможност за осигуряване на обучението в чужбина с учебни помагала, разработени по новите учебни програми и утвърдени съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Програмите съдържат два компонента –  Български език и Литература, както са формирани учебните програми по БЕЛ за училищата в България. Компонент Български език включва два модула – Български език като втори език и Български език.  Програмите по Български език като втори език съответстват на изискванията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Те са синхронизирани с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в  учебните програми по БЕЛ, модул Български език, прилагани в училищата в България. Съобразени са и с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в учебните програми по БЕЛ, компонент Литература, прилагани в училищата в България, като са включени само произведения от българската литература.

Посочените параметри са обвързани както с необходимостта от създаване на условия за изучаване на българския език зад граница, за осъществяване на ефективни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, така и с необходимостта от създаване на предпоставки за успешно продължаване образованието и обучението в училища в България.

УЧЕБНА  ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – I КЛАС

Обучението по български език и литература в I клас е насочено към ограмотяване на 7-8 годишни деца, както и към начално обучение на по-големи ученици, за които българският език не е  основно говорим или е паралелен втори говорим език в семейството. Четенето и писането се овладяват синхронно като правилното изписване на буквите се съчетава с осъзнаването им като звукове. Акцентът е върху правилното използване на думите и увеличаването на активния речник на децата, както и върху основните правописни, граматически и пунктуационни особености при съставяне на думи, изречения и текстове. Учениците се насърчават да  четат с разбиране и да изразяват отношение към прочетеното. Участието на децата в празнични програми по случай национални и традиционни празници развива творческите им заложби и способности

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – II КЛАС

Обучението по български език и литература във II клас е насочено към деца, които са завършили I клас в училище или са обучавани индивидуално. То обхваща 8-9 годишни деца или по-големи ученици, за които българският език е основно говорим или втори паралелен в семейството и които отговарят на необходимите критерии за говоримо и писмено владеене на езика. Създаване на устен и писмен текст, умение за построяване на различни видове изречения, както и знания за основните части на речта са в основата на обучението по български език. Учениците могат да четат изразително и по роли, рецитират и преразказват, изразяват своето отношение към герои и събития, различават основни литературни жанрове, художествен и нехудожествен текст , монолог и диалог.  Чрез учебното съдържание  децата се запознават с националните празници и обичаите от календара на българина.