Детска градина

Преподавател в детската градина е Мария Калофера.

В часа по музика децата използват музикални инструменти, подходящи за възраст от 3 до 5 години

Занимания с приложно изкуство

Музикални занимания за поредния концерт в училище

Пролетни кокичета за празника на мама

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКАТА ГРУПА (деца от 2 до 5 години)

ТЕМИ  ЗА ОБЩУВАНЕ

 1. Числата
  от 1 до 20.
 2. Буквите.
 3. Дните
  на седмицата.
 4. Частите
  на деня (сутрин, обед, вечер, нощ).
 5. Дневен
  режим.
 6. Цветовете.
 7. Членовете
  на семейството.
 8. Професии.
 9. Храна:
  плодове и зеленчуци.
 10. Фигури:
  триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг, елипса.
 11. Части
  на тялото.
 12. Животни:
  любимо животно; домашни животни.
 13. Растения:
  любимо цвете.
 14. Музикални
  инструменти.
 15. Сезони:
  любим сезон.
 16. Коледа.
 17. Великден.
 18. 1ви
  март.
 19. 8ми
  март.
 20. В
  гората.
 21. На
  улицата.
 22. Моят
  дом.
 23. Месеците.

ПЕСНИ

 1. „Часовник”
 2. „Хей,
  ръчички”
 3. „Зайченцето
  бяло”
 4. „Доволен”
  („Новите панталонки”)
 5. „Мила,
  моя мамо”
 6. „Зеленчуци,
  който не яде”
 7. „Шаро
  и първият сняг”
 8. „Мартенички”
 9. „Жълтоклюно
  патенце”
 10. „Тръгнал
  кос”
 11. „Коте
  бяло”
 12. „Фър,
  фър, вранче”
 13. „Ние
  сме войници”

Програма за деца от 1 до 2
години:

1.Развитие на речта:

-Задачи за развитие на
разбирането:

Откриване на премети и играчки по
тяхното наименование.

Запознаване с предмети и
названието им.

Словесни указания за действия.

-Задачи за развитие на активната
реч:

Упражняване на произношението на
звуци, срички, думи и фрази.

Разширяване на речниковия запас.

Стимулиране на говора.

2.Музикално възпитание:

Задачи за муз.възпитание:

-Слушане на музика:

Слушане на муз.произведения и
песни за деца.

Реагиране на бързо и бавно темпо
при изпълнение на муз.инструмент.

-Движения съпроводени с музика:

Груп.движения при песен.

Ритмично чукане с кубчета и
др.съобразно темпото и динамиката на музиката.

-Подпяване:

Подпяване на повтарящи се срички
и отделни думи от текст на песен.

Подпяване на мелодии заедно с
възрастния.

3.Предизобразителна дейност:

-Рисуване:

Приучаване на детето да държи
молив и да оставя следи по листа.

Стимулиране на спонтанното и
усърдно драскане.

Регулиране на драскането в
границите на листа.

Рисуване на вертикални и
хоризонтални линии.

4.Строително Конструктивна
Дейност:

-Строене:

Подреждане на кубчета едно до
друго и едно над друго.

Конструиране на прости фигури с
различни по големина елементи.

Строене на прости по замисъл
фигури с разнообразни материали.

-Низане:

Низане на едри халки върху
неподвижна и подвижна ос.

5.Развитие на движенията:

Задачи за разв.на движенията.

За стабилизиране на:

- Ходенето:

Ходене с и без поддръжка. Ходене
по права линия. Ходене заднешком. Слизане и качване по стълба с опора. Прескачане
на въженце.

-Бягането:

Единично бягане до определена
цел. Бягане в група. Бързо ходене, преминаващо в тичане.

-Скачането:

Подскачане на място с и без
поддръжка на двете ръце. Имитационно подскачане.

-Лазенето:

Пълзене до определена цел.
Имитационно пълзене. Провиране под пейка и др.

-Хвърлянето:

Хвърляне на топка с и без
определена цел с две ръце. Търкаляне на топка без и с определена цел.

-Катеренето:

Катерене и слизане по катерушка.

-Гимнастика.

-Подвижни игри.

Допълнителни задачи:

-Задачи за умствено развитие на
децата: За развитие на паметта, вниманието и мисленето чрез подходящи за
възрастта дидактични игри.

-Задачи за емоционално- социално
развитие на децата: За развитие на адаптационните възможности на детето. За
регулиране на емоциите. За начално формиране на самостоятелност. Формиране на
битови умения и навици, съобразно възрастта.

-Дете- околна среда: опознаване
на себе си, опознаване на децата и възрастните от ДЗ, запознаване с околната
среда, общуване, разходки. Игри на открито. Куклен театър. Празници.

Програма за занимания с деца от 2
до 3г:

1.Занимания за развитие на речта.

Задачи за развитие на речта:

-За разбиране на речта:

Запознаване с действия и предмети
изобразени на картина.

Развиване на умението да се
слушат приказки и разкази.

Театър на маса.

Разбиране съдържанието на разказ
с и без онагледяване.

Научаване да разбират въпросите
на възрастен и да дават адекватни отговори.

Изпълнение на словесни поръчки.

-За развитие на активната реч:

Усвояване названията на: животни,
птици, прибори и съдове за хранене, основни храни, мебели и предназначението
им, плодове и зеленчуци, основни цветове, действия, запознаване с понятия за
количество. Изговаряне на осмислени думи и словосъчетания.

Съставяне на самостоятелни
разкази от 2-3 изречения по познат сюжет или картина.

Преразказване на познати приказки
с помощта на възрастен.

-За развитие на граматически
правилна реч:

Приучаване за правилна употреба
на словореда на думите в изречението.

Усвояване на граматическите форми
число, род, време.

Използване на глаголите в сегашно
и минало време.

Приучаване децата да дават
адекватни отговори за минали и бъдещи действия.

Обогатяване на речта с нейните
съставни части.

- За правилно звукопроизношение:

Овладяване на правилните названия
на предметите.

Правилна артикулация на трудните
звуци.

2.Музикални занимания.

Задачи за музикално възпитание:

-Слушане на музика:

Слушане на музикални произведения
и песни. Отгатване на дадена песен по мелодията.

-Движения съпроводени с музика:

Групови движения при песен.
Ритмично чукане с кубчета съобразно динамиката на песента. Упражняване на
действия, характерни за даден песенен герой. Упражняване на танцови движения.

-Подпяване и пеене:

Подпяване и пеене на повтарящи се
срички, думи и мотиви от текст на песен с без съпровод с помощта на възрастен.
Приучаване към точно интониране на песните. Заучаване на детски песнички.

3.Изобразителна дейност.

Задачи за развитие на
изобразителната дейност:

-Рисуване:

Приучаване на детето да държи
молив и да оставя следи върху листа. Кръгообразни движения по листа. Рисуване
на прави линии. Рисуване със съчетаване на кръгообразни и прави линии.

-Моделиране:

Приучаване към работа с подходящи
пластични материали. Моделиране на продълговати, кръгообразни и овални форми.

-Апликиране:

Подреждане и залепване с помощта
на възрастен на 1 и 2 елемента на определено място.

4.Строително конструктивна
дейност:

Задачи за развитие на
конструктивната дейност:

-Строене:

Строене с разнообразни по форма,
големина и цвят материали. Строене на фигури по замисъл и по предварително
зададена задача. Работа със конструктори за деца.

-Низане и забождане:

Низане на различни елементи по
цвят, форма и големина.

Забождане на елементи от мозайка
за деца до 3г.

5.Развитие на движенията:

Задачи за развитие на движенията.

-За усъвършенстване на ходенето:

Ходене по повдигнати ограничени
повърхности и отскачане. Ходене в кръг. Ходене между препятствия. Ходене в кръг
по двойки и един след друг. Имитационно ходене. Качване и слизане по стълба без
опора.

-За усъвършенстване на бягането:

Бягане до определена цел и
връщане. Бягане със смяна на посоката. ”Състезателно” бягане. Имитационно
бягане.

-За усъвършенстване на скачането:

Прескачане на дължина и височина.
Подскачане за достигане на цел. Подскачане от един крак на друг. Стоеж на един
крак.

-За усъвършенстване на
хвърлянето:

Хвърляне на топка във вертикална
цел с лява и дясна ръка. Ловене на топка с две ръце. Хвърляне на топка с две
ръце назад. Прехвърляне на топка над препятствие.

-За усъвършенстване на лазенето и
хвърлянето.

-Гимнастика.

-Подвижни игри.

6.Дете-околно среда:

-Опознаване на себе си: Име и
години на детето. Усвояване и затвърдяване названията на частите на лицето и
тялото.

-Научаване и затвърдяване имената
на близките хора и техните названия. Научаване имената на връстниците в
групата.

-Запознаване с околната среда.
Нашият дом.

-Запознаване с нови предмети от
заобикалящата среда.

-Общуване: Общуване с връстници и
възрастни. Срещи с деца от други детски заведения и училища, с приятели и
стажанти /ако посещава детски ясли/.

- Чувства: Възпитаване на чувства
към други живи същества.

-Празници.

-Разходки.

Допълнителни задачи: За
емоционално- социално развитие на децата. За умствено развитие на децата чрез
подходящи дидактични игри и материали. За формиране на социални умения и за
формиране на битови умения и навици, съобразно възрастта: Да се храни
самостоятелно и сравнително чисто. Да си мие ръцете и да изплаква устата си. Да
не поставя в устата си предмети с които се играе или намерени вещи. Да избърсва
нослето си с кърпа. Да извършва физиологичните си нужди в гърне. Да заспива в
определеното по режим време. Да се приучава към спретнатост и ред. Да се облича
и съблича самостоятелно, като подрежда дрехите и обувките си. Да се приучи към
елементарно културно поведение.

В домашна обстановка можете да си
поставите подобни задачки, но придобиването на навици, умения и знания при
толкова малки деца, за да бъде успешно трябва да се прилага постепенно,
ненатрапчиво и предимно под игрова форма.

Някои важни уточнения:

Възрастова периодизация в
развитието на детето:

-новородено /до 1 месец/

-кърмаческа възраст /до1г./

-яслена или ранна детска възраст
/1-3г./

-предучилищна възраст/3-7г./

-училищна възраст.

Много е важно да се има предвид
възрасстта на детето при поставянето или изясняването на какъвто и да е въпрос
отнасящ се до детското развитие.

Цялостното развитие и възпитание
на детето включва: физическо, умствено, нравствено, познавателно и
интелектуално развитие и възпитание.

Водещите дейности в детска
възраст:

І период: От раждането на детето
до 1г.-потребност от общуване с хората и емоционално отношение към тях.

ІІ пер:1-3г.основна д-ст е
предметно- манипулативната, детето подражава и усвоява функцията на предметите,
възниква речта.

ІІІ пер:3-7г.основна е игровата
дейност.

Съответно след постъпване на
детето на училище водеща дейност е учебната.