Литература

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по литература в VIII клас разширява и допълва овладените знания и придобитите умения в прогимназиалния етап, свързани с различни културни епохи и с тълкуване на литературен текст съобразно жанровите и културноисторическите му характеристики, както и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците. Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с овладяването на знания за светогледните идеи на Средновековието и Българското възраждане като културни епохи, както и със съотнасянето на интерпретирани в текстове от тези епохи ценности и норми, проблеми и конфликти с личния опит на ученика, а също и с познаването на отношенията автор – текст – читател и с умението за оценяване на специфични начини на въздействие в изучените творби. Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са свързани с уменията за тълкуване на различни като културен произход, принадлежност към литературно направление и жанр текстове. Литературните компетентности може да се изграждат на базата на посочените в програмата творби и на други тематично близки текстове по избор на учителя. Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности са свързани с уменията за създаване и възприемане на реч (есе) както откъм смисловата ѝ, така и откъм действената ѝ страна, а също и с уменията за езиково посредничество и с интерактивните умения на ученика за културно изразяване и творчество, с развиване на неговите изследователските умения и творческо въображение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Различава светогледни идеи, характерни за Средновековието и Българското възраждане, и обяснява прилики и разлики помежду им в контекста на културната динамика. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Средновековието и Българското възраждане, и обосновава позиция по тях. Свързва изучените творби с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите и с мотивите им, с културната епоха на създаването им. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в изучените творби от Средновековието и Българското възраждане.

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Тълкува изучените творби от Средновековието и Българското възражданe съобразно културноисторическите им характеристики. 2 Разпознава словесни форми, родове и жанрове на литературата. Тълкува изучените творби съобразно родовите и/или жанровите им характеристики. Идентифицира и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучените творби от различни културни епохи. Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите им в изучените творби.

КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Създава есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст, с определена комуникативна цел. Спазва книжовните езикови правила. Анализира и критично оценява свои и чужди есета по морален проблем според осъществяването на комуникативните им цели.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА за 6-ти клас се предвижда работа върху следните теми: Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия Характеристика на герой Създава в устна и в писмена форма характеристика на герой с цел да: обясни на събеседник мотивацията на героя за неговите действия и/или неговата сюжетна роля; изрази естетическата си представа за героя. Спазва книжовни езикови правила. Сбит преразказ Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да информира някого, който няма достъп до текста, за сюжета и за героите на текста. Спазва книжовни езикови правила. сбит преразказ

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Различава и тълкува в изучавани повествователни литературни текстове действията и развитието на героите в сюжета. Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. Тълкува конкретни (откъси от) текстове съобразно жанровите им характеристики. Познава значението на следните понятия: пейзаж, мотив, характеристика на герой. Обяснява мотивацията на герой в изучаван дълъг повествователен текст. Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в изучавани художествени текстове. Обяснява значенията на конкретен мотив за тематично-смисловото и/или сюжетното развитие в изучаван художествен текст. Обяснява значенията на характеристика на герой в изучаван художествен текст. Различава в художествен текст словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на фразата и/или текста.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА за 5-ти клас

Обучението по литература в V клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с фолклора и с литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика. Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с различаването на основните норми и ценности, характерни за традиционната общност, както и разбирането на основни принципи и конфликти на фолклорния модел за света, проявени в словесни произведения. Тези културни специфики се очаква да бъдат съотнасяни с непосредствения жизнен опит на ученика. Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са насочени към разчитането на изображения на света и човека в различни като културен произход и жанр текстове – с обяснения на жанрово специфичната им структура и с тълкуване на езиково специфичните им послания. Литературните компетентности може да се изграждат на базата на посочените в програмата творби и на други тематично близки

текстове по избор на учителя. В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове. Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности в V клас са свързани с уменията за създаване и възприемане на реч както откъм смисловата й, така и откъм действената й страна, а също и с уменията за езиково посредничество и с интерактивните умения на ученика за културно изразяване и творчество.

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Различава характерни особености на пространството и времето в изучавани фолклорни текстове. Различава основни за фолклора герои и конфликти. Тълкува образи на света в изучавани фолклорни текстове. Познава значението на следните жанрове на словесността: вълшебна (фолклорна) приказка, разпознава техни жанрови характеристики и тълкува текстове на вълшебна (фолклорна) приказка, народна песен съобразно конкретните проявленията на жанра. Познава значението на понятието сюжет. Обяснява отношения между герои в изучаван текст. Различава в приказните опозиционни двойки герои различни аспекти на фолклорния образ на човека. Различава в изучаван художествен текст приписване на специфично човешки характеристики на животно, на предметен или на природен обект и обяснява значението им за изграждането на смисъла на (откъс от) текста.

Литературни компетентности за учeници от 3-ти клас

· Ориентира се във взаимоотношенията между героите в изучавано литературно или фолклорно произведение. · Прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението. · Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. · Разграничава описание в художествен текст

Литературно обучение

Тема 1 . Литературни и фолклорни текстове

· Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. · Съотнася заглавие към конкретен епизод. · Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. · Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. · Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. · Открива епитета като изразно средство в изучавано произведение. · Разграничава епитета от прилагателното име. · Открива сравнението в изучавано произведение. · Открива нравствени ценности в пословици. · епитет · сравнение · пословица

Тема 2. Особености на художествения текст · Осмисля условния характер на художествения текст. · Разграничава художествен от нехудожествен текст. · Открива логически акценти в художествения текст. · Разпознава художественото описание в литературното произведение. · Открива описания на външен вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст. · Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. · Изразява предпочитания към художествени текстове, прочетени самостоятелно. · художествен текст · художествено описание · повествование 8 · Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.

Тема 3. Читателска култура · Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език. · Рецитира стихотворения от български автори (например, „Обич“ от Дора Габе). · Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения. · Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.