Музика

Мария Калофелорова е музикален педагог в „Ново българско училище в Нейпървил“. В часа по музика учениците получават основна музикална култура.

Мария Калоферова е музикален педагог в „Ново българско училище в Нейпървил“

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В НАЧАЛЕН ЕТАП: Обучението по музика изгражда музикална култура върху основата на разностранен музикално-социален опит и създава условия за разгръщане на личностните заложби и интереси. Познавателните и развиващите дейности се съчетават органично с емоционалното отношение към музиката и разкриват широки възможности за интеграция с други изкуства и извънхудожествени сфери. Особено внимание се обръща на участието на музиката в синтетични изкуства и комплексни художествени форми: кино, театър, медийни форми, танц и др. Целите на музикалнообразователния процес в началния етап на основното образование са свързани с: изграждане на умения в областта на основните видове музикални дейности – изпълнение, слушане и импровизация; овладяване на основни знания и умения във връзка със същността на музиката и социалната й роля; създаван на условия за разгръщане на личностните музикални заложби и интереси. създаване на предпоставки учениците да изпитват радост от общуването с музика, провокира тяхната артистичност и въображение; създава условия за изява на толерантно избирателно отношение към явления от различни типове и видове музика и от различни музикални култури, и способност за мотивиране на личните музикални предпочитания.

Елементи на музикалната изразност

Ученикът определя характер, темпо, динамика, повторност, подобие и различие в подходяща музика. Разпознава по тембър и по външен вид акустични музикални инструменти и определя принадлежността им към групи и изпълнителски състави. Определя по усет завършеност и незавършеност на мелодия, характерна звучност на минор, мажор и на българския музикално-песенен фолклор. Разпознава метрума и размера на музика в 2/4, 3/4, 4/4, и метрума на музика в 5/8, 7/8, 9/8. Разпознава по слух кратки и дълги тонови трайности и ги свързва със съответните нотни стойности до осмина. Разпознава нотите в първа октава и най-често срещаните писмени знаци в нотописа.

Музика и игра

 Ученикът знае обредно-обичайната същност на най-популярни български фолклорни празници. Танцува основни движения по музика с характерна ритмика и мелодика на право хоро и ръченица. Импровизира танцови движения върху характерна танцова музика.

 Знания, умения и отношения В резултат на обучението си ученикът:  Изпълнява детски фолклорни игри.