Такси

Учебен период:  15 септември 2019– 31 май 2020 – 32 седмици

Месечна такса за първо дете: $ 80

Месечна  такса за второ дете /отстъпка от 20%/ – $ 65

Таксите се заплащат на две вноски, в началото на първия срок през м.септември, и в началото на втория срок през м.януари.

Такса за Клуб по народни танци – когато детето посещава клуба се заплаща допълнително месечна такса за народни танци

Аз, долуподписаният,  съм съгласен/а да плащам  посочената месечна такса всяка втора събота на текущия  месец. Съгласен/а съм със следните правила:

*Такси не се връщат или прехвърлят за следващ месец. Всяко дете има право на  две допълнителни безплатни занятия в края на учебната година ако има пропуснати занятия по здравословни причини.

*Таксите се заплащат кеш или с чек на името на училището NEW BULGARIAN SCHOOL IN NAPERVILLE. При заплащане с непокрит чек се дължи неустойка в размер от $30, платими със следващата такса.

*Неучебни дни, които не са включени в месечната такса:  Ден на благодарността;  Коледа,  Нова година;  пролетна ваканция,  Великден.

*При неплатена месечна такса детето не се допуска до учебни занятия в Ново Българско Училище.

*В случай на оттегляне на детето от учебната програма се прави 2-седмично предизвестие към ръководството на училището.