Документи за Регистрация

Регистрационна форма за 2019-2020 учебна година

Имена на детето:_________________________________________________________

Дата на раждане:_________________________________________________________

Месторождение: _________________________________________________________

Родител или Настойник, който ще довежда и прибира детето:

Имена:_____________________________ Имена:______________________________

Родствена връзка:___________________ Родствена връзка:_____________________

Дом. Адрес:________________________ Дом. Адрес:__________________________

__________________________________   ____________________________________

Тел. за контакт:_____________________ Тел. за контакт:_______________________

Е-мейл адрес:___________________________________________________________

Други лица за контакт при извънредни обстоятелства:

Имена:_________________________________________________________________

Адрес:__________________________________________________________________

Тел. за контакт : _________________________________________________________   

Родствена връзка: ________________________________________________________

Лекар за контакт при здравословен проблем:

Имена:_________________________________________________________________

Адрес:__________________________________________________________________

Тел. за контакт : _________________________________________________________   

Подпис на родителя:                                                              Дата:

Информация за здравословни или други проблеми и ограничения.

Моля  обяснете:

Здравни проблеми: _______________________________________________________

________________________________________________________________________

Физически увреждания: __________________________________________________

Ограничения за игри на открито: ___________________________________________

Ограничения за игри на закрито: ___________________________________________

Алергии: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Храни, които детето обича: ________________________________________________

Храни, които детето не обича: _____________________________________________

Страхове( към определени предмети):______________________________________

Бележки на родителя: ____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Предоставената информация е конфиденциална и ще се използва само за цели,засягащи Ново Българско Училище.

  Споразумение за месечни такси

              Учебна година 2019/ 2020 г.

Имена на детето:_________________________________________________________

Имена на родител:________________________________________________________

Адрес и телефон: ________________________________________________________

________________________________________________________________________

Учебен период:  15 септември 2019 – 31 май 2020 – 32 седмици

Месечна такса за първо дете: $ 80

Месечна  такса за второ дете /отстъпка от 20%/ – $ 65

Такса за Клуб по народни танци – ако детето посещава клуба

Аз, долуподписаният,  съм съгласен/а да плащам  посочената месечна такса всяка втора събота на текущия  месец. Съгласен/а съм със следните правила:

*Такси не се връщат или прехвърлят за следващ месец. Всяко дете има право на  две допълнителни безплатни занятия в края на учебната година ако има пропуснати занятия по здравословни причини.

*Таксите се заплащат кеш или с чек на името на училището NEW BULGARIAN SCHOOL IN NAPERVILLE. При заплащане с непокрит чек се дължи неустойка в размер от $30, платими със следващата такса.

*Неучебни дни, които не са включени в месечната такса:  Ден на благодарността;  Коледа,  Нова година;  пролетна ваканция,  Великден.

*При неплатена месечна такса детето не се допуска до учебни занятия в Ново Българско Училище.

*В случай на оттегляне на детето от учебната програма се прави 2-седмично

предизвестие към ръководството на училището.

Подпис на Родител или Настойник:                                  Дата:

 ПРАВИЛА         

Регистрация

Регистрацията се счита за завършена при попълнени и разписани всички форми , както и платена  първа учебна  такса.

Такси

Таксите се плащат втората събота на текущия месец по приложен календар.

Прибиране на децата от училище

Родител или упълномощено лице довежда и прибира децата от училище!

Ново Българско Училище носи отговорност за децата САМО по време на учебните занятия и клубове в училищната сграда. – 10:00-14:00ч. !

Само упълномощени лица могат да взeмат децата от училище! Ако се наложи промяна, родителят е ДЛЪЖЕН да изпрати писмено разрешение, както и да се обади по телефона на ръководството на училището!

Медицинска отговорност

В случай на заболяване или нараняване по време на учебните занятия,  Ново Българско Училище не носи отговорност и не поема медицински разходи за детето/децата. В случай на сериозен инцидент, родителите ще бъдат незабавно уведомени и ще бъде извикана бърза помощ.

Права и задължения

Учениците, родителите и учителите са длъжни да спазват всички правилата на Ново Българско Училище. Родителите имат право да поискат срещи-разговори с учителите и ръководството на училището за изясняване на възникнали проблеми. Учителите и ръководството имат същото право. Учениците имат право на 2 допълнителни безплатни занятия при пропуснати по здравословни причини часове.

Освобождаване на ученици

При случай на нарушение на Правилника на училището и подписаните формуляри,

Ръководството на училището уведомява родителите с едноседмично предупреждение за напускане на детето им. Когато ученика системно нарушава правилата и не може да се адаптира към Ново Българско Училище следва неговото освобождаване.

Съгласие за Разрешение

Родителите дават своето съгласие за публикуване на снимки на децата им в Интернет сайта на училището, Фейсбук, вестници и други електронни и печатни рекламни материали.

Прочетох (ме ) горе написаните условия .

Подписът ми ( ни )долу е израз на съгласие.

Име на Родител / Настойник:

________________________________________________________________________

Подпис на Родител:                                                             Дата:

 ЗАБРАНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ  НА УЧИТЕЛИТЕ :

1.Общи наказания като удряне, блъскане, разтърсване, ощипване и други мерки, целящи да предизвикат физическа болка или страх.

2.Заплахи или действителна забрана за недопускане до хранене, междучасие или използване на тоалетна.

3.Груб и заплашителен речник.

4.Всякакви форми на обществено или лично унижение, включително заплахи за физически наказания или обстоятелства, които ще накарат детето да се чувствува изолирано или пренебрегнато.

5. Всякакви форми на емоционални злоупотреби, включително засрамване, пренебрегване, заплахи и изолиране на детето.

6.Децата не се наказват в случай на инцидент свързан с тоалетна.

    ЗАБРАНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ:

1.Удряне, блъскане, разтърсване, ощипване и други действия, целящи да предизвикат физическа болка или страх.

2.Груб и заплашителен речник.

3.Всякакви действия целящи обществено или лично унижение.

4.Всякакви действия предизвикващи емоционално неудобство на съученици като засрамване, пренебрегване, заплахи, изолиране, подигравки и други.

      ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЕТЕТО ЗАРАДИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЯВИ:

При случаи, в които детето  не може да се приспособи към правилата и атмосферата на училището и постоянно нарушава реда и пречи на останалите ученици, ръководството на Ново Българско Училище ще информира родителите и ще работи съвместно с тях, за да се изгладят противоречията. Ако ръководството прецени, че това е невъзможно, ние запазваме  правото си  да освободим детето с едноседмично предизвестие.

При случаи, в които детето  умишлено предизвика  инцидент, с който застрашава  своята безопасност, както и безопасността на учителите и на останалите ученици , ръководството на Ново Българско Училище запазва правото си  да освободи  детето  незабавно.

Подпис на родител:                                                                   Дата:

                                                      Разрешение за снимане децата

   Аз, долуподписаният, _____________________________________

______________________________давам право на Ново Българско Училище да

прави снимки на моето дете / моите деца /: _________________________________

______________________________________________________________________, 

които могат да бъдат показвани на табла в училището, във вестниците, в Интернет сайта на училището, във Фейсбук, както и в други печатни и електронни издания.

Родител /Настойник:

Дата:

             Родителско Съгласие

Ние сме информирани относно записването в Ново Българско Училище на нашето дете / деца /  и даваме съгласие с това, че в случай на заболяване или нараняване по време на учебните занятия,  Ново Българско Училище не носи отговорност и не поема медицински разходи за детето/децата.

Ние  даваме по нататъшно съгласие, ако настъпи сериозен инцидент или нараняване, да бъдем известени незабавно и при необходимост да бъде повикана спешна медицинска помощ 911 и нашето дете да бъде откарано в най-близката болница.

Разрешаваме да му се окаже първа помощ, ако е наложително. Също така даваме съгласие, че нашите телефони ще бъдат винаги включени по време на учебните занятия в Ново Българско Училище.

Последно, съгласни сме с условията и правилата на училището, както и  с таксите, които се заплащат в началото на всеки месец.

Родител /Настойник:

Дата:

                                                            АНКЕТA

1. Какви са вашите очаквания за учебния процес и прогреса на детето ви през учебната 2019- 2020 година?

 2. Препоръки към учителите?

        3. Идеи, които бихте искали да споделите с ръководството на училището?