Изобразително изкуство

Преподавател по изобразително изкуство е художничката Полина Тодорова. Под нейно ръководство учениците в “Ново българско училище в Нейпървил” всяка година участват със свои творби във местни и международни конкурси по рисуване. Нашите участници имат почетни награди, грамоти и класиране в първите три места от конкурса на Държавна агенция за българите в чужбина и Националната изложба “Лудогорие” в гр. Разград.

Цветина Петкова спечели трето място в конкурса на ДАБЧ за детска рисунка ” България в моите мечти” през 2017 г.

Учебната програма по изобразително изкуство е насочена към формиране на съвременните ключови компетентности и реализиране на специфичните цели на учебния предмет, свързани с:

§ изразяване на идеи и преживявания с помощта на изобразителни средства;

 § изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността и творби на изобразителното изкуство;

§ развиване на практически опит за работа с изобразителни материали и техники;

§ формиране на интерес към националното и световното културно-историческо наследство и художествената култура.

Обучението по изобразително изкуство развива творческия потенциал на ученика с помощта на: емоциите и чувствата, въображението, паметта, мисленето, възприемането и интерпретирането на действителността. В процеса на изобразителната дейност и общуването с художествени произведения (включително рисунки, апликации, пластики, художествени конструкции), изпълнени с разнообразни изобразителни материали и техники, се развиват творческите способности на учениците, тяхната самостоятелност и инициативност. Акцент в обучението по изобразително изкуство за ІV клас са знания, умения и отношения, свързани с: културно-историческото наследство и паметници на културата; митологични образи и символи; теми и сюжети в изкуството; ориентиране чрез визуални знаци и символи в различни области на живота, осигуряващи възможност за по-пълноценна адаптация на учениците в социална среда; изразни възможности на традиционни и нетрадиционни материали и техники; експериментиране и експресивно въздействие на изразни средства, материали и техники в резултати от творчески процес.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

 Области на компетентност

 Знания, умения и отношения

 Обект и среда

 · Описва визуални особености на обекти от културно-историческото наследство. · Открива визуални особености на културно-исторически обекти. · Изследва основни връзки между исторически събития и културно-исторически обекти. · Изразявява оценката си за значението на известни културно-исторически обекти чрез изобразителна дейност. Обект и образ · Разбира най-важни визуални особености при изобразяване на обекти от различни гледни точки. · Определя локални цветове на различни обекти. · Изобразява обекти от различни гледни точки. · Асоциира обекти с общ локален цвят. · Разпознава изобразени от различни гледни точки обекти.

Зрител и творба · Разкрива най-общо съдържанието на произведения на изобразителното изкуство. · Споделя свои впечатления от художествени музеи и галерии. · Описва теми и сюжети в творби на изкуството. · Изразява отношение при възприемане на художествена творба. Визуална комуникация · Познава символи и знаци за визуална информация. · Ориентира се в пространството чрез знаци за визуална информация. · Създава изображения, като използва различни символи и знаци за визуална информация и комуникация.

Материали и техники · Определя традиционни и нетрадиционни материали и техники. 4 Области на компетентност Знания, умения и отношения · Разбира връзката между изобразителни материали и технологии. · Експериментира с различни изобразителни материали и технологии. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

 Нови понятия Образи от миналото и от съвременния свят

· Разпознава културни обекти от миналото и настоящето (сгради, площади, мостове, храмове, кули). · Сравнява визуални особености на обекти от миналото и настоящето (архитектурни елементи, материали, конструкция, украса). · Отразява в рисунки свои впечатления от паметници на културата. · Разбира приноса на културно-историческото наследство в развитието на региона. · културноисторическо наследство · паметник на културата Светът на митовете и легендите · Разпознава различни митологични образи. · Интерпретира чрез изобразителна дейност различни митологични образи. · митологичeн образ Образи и форми – изобразяване от различни гледни точки · Описва най-важните визуални особености при изобразяване на обекти от различни гледни точки (отгоре, отдолу, отстрани; обичайни и необичайни гледни точки). · Изобразява обекти от различни гледни точки. · Наблюдава визуалната промяна на обекти от различни гледни точки. · гледна точка 5 Образи и цветове – локален цвят · Различава локални цветове на различни обекти. · Изобразява обекти с различни локални цветове. · Преценява ролята на локалните цветове при изобразяване на обекти. · локален цвят

Теми и сюжети в изкуството

· Описва теми и сюжети в творби на изкуството. · Интерпретира устно и в изобразителна дейност съдържанието на творби на изобразителното изкуство. · Коментира основни теми и сюжети в изкуството (митологични герои, исторически личности и събития, майчинство, празници) · теми и сюжети в изкуството Художествени музеи и галерии · Разбира ролята на музея за съхраняване на художествени произведения. · Изразява чрез изобразителна дейност свои впечатления от художествени музеи и галерии. · художествени музеи и галерии Символи и знаци · Разпознава митологични символи, емблеми, гербове и знаци за визуална информация и комуникация. · Създава изображения, като използва различни митологични символи и знаци за визуална информация и комуникация. · Интерпретира чрез изобразителна дейност особеностите на различни символи и знаци. · символ · емблема · визуален знак

Традиционни и нетрадиционни

 · Познава традиционни и нетрадиционни материали и техники. · традиционни и 6 материали и техники Използва традиционни и нетрадиционни материали и техники в изобразителната дейност. · Разбира естетическото въздействие на изобразителните материали и техники. · Разбира значението на природосъобразното използване на материали и природни ресурси. нетрадиционни материали и техники. Експресивност на изобразителните материали и техники · Обяснява изразните възможности на различните материали и техники. · Експериментира с различни материали при създаване на колаж, мозайка и макет. · колаж · мозайка · макет