История

Камелия Попова е преподавател по История на България от м.октомври 2014 до май 2019 г. В часовете по история освен предвидения учебен материал от учебниците, учениците получават допълнителни знания за живота и делото на бележити българи. Камелия използва мултимейди уроци и съвременни обучителни системи, съобразени с учениците, които живеят извън България. Разнообразна допълнителна форма на обучение са също така училищните театрални постановки.

Викторина, посветена на националния герой Васил Левски
Представяне на обредни традиции и символите на питата, която присъства на трапезата на Бъдни вечер
Училищно представление “Апостолът в премеждие”, режисирано от Камелия Попова

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Главна  цел на обучението по история и цивилизация в пети клас е да формира ориентацията на учениците, адаптацията и реализацията в съвременното общество. Чрез изучаването на българската история учениците се запознават с най-стойностните явления в българското национално развитие, придобиват съзнание за своята етнокултура, осъзнават динамиката на общественото развитие и всестранните социално-политически, икономически и културни промени в света.

Подцели

  1. Да представи историческото развитие на българския народ като цялостен и комплексен процес с акцент върху периода VII-XIV век.
  2. Да разгледа културата на българите като част от балканската и европейска култура от Античността до Новото време.
  3. Да разкрие ролята на религията, държавата, етническите и социалните общности за развитието и съхранението на българската идентичност през Средновековието.
  4. Да генерира разбиране за активната роля на човека в историческия процес.
  5. Да развива у учениците за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание.
  6. Да формира у учениците разбиране за историческата традиция в контактите между българското общество и другите европейски народи в Доиндустриалната епоха.

Разпределение на съдържанието по теми

1. Какво зная и мога в началото-начален преговор.

2. Какво зная и мога  в началото-начален преговор.

3. Тест-входно ниво.

4. Историята и нейните източници.

5. Историята и нейните източници-работа с  исторически извори; практически  урок.

6. Българските земи през праисторическата епоха.

7. Сравнение между старокаменна и новокаменна епоха.

8. Цивилизацията на древните траки.

9. Тракийската култура.

10. Югоизточна Европа през Античността.

11. Наследство на древните цивилизации-упражнение.

12. Поява и разпространение на християнството.

13. Европа между Античността и Средновековието.

14. България – огнище на древни цивилизации-тематичен  контрол.

15. Древните българи-наши предшественици.

16. Славяните и великото преселение на народите.

17. Южните славяни.

18. Раждането на средновековна България.

19. Управлението на хан Тервел.

20. Утвърждаване на езическа България в Европа.

21. Възход на България при хан Омуртаг и наследнците му.

22. България-християнска  държава.

23. Начало на старобългарската книжовност.

24. Делото на солунските братя.

25. Цар Симеон Велики-съперник на Византия.

26. „Златен век” на старобългарската култура.

27. Старите български столици.

28. Плиска и Велики Преслав-упражнение.

29. Българското царство при цар Петър.

30. Цар Самуил в защита на Българското царство.

31. Средновековна България VII-началото на XI век-контролен тест.

32. България под византийска власт.

33. Възстановяване на Българското царство.

34. България-водеща сила в Европейския югоизток.

35. Управлението на цар Иван Асен II.

36. Период на упадък и зависимост от татарите.

37. България при цар Иван Александър.

38. Старобългарското книжовно наследство-упражнение.

39. Съпоставка между Първия „златен век” на българската книжнина IX и X век и Втория „златен век” на старобългарската книжнина XIV век.

40. Българското средновековно общество-изясняване на категориите владетел, аристокрация  и селяни.

41. Светът на средновековните българи.

42. Българските средновековни градове.

43. Средища на занаяти и търговия и  духовни и книжовни центрове.

44. Средновековната столица Търново.

45. Духовен живот в Царевград Търнов-упражнение.

46. Българите в средновековна Европа.

47. Гибелта на средновековна България.

48. Защитата на българската независимост.

49. Българската държава и общество през XI-XIV век-контролен тест.

50. Съпротива срещу османците до средата  на XV век.

51. Въстанието на Константин и Фружин и походите на Владислав Варненчик.

52. Ислямът-новата религия в Югоизточна Европа.

53. Устройство на Османската империя.

54. Пирамидата на османското общество.

55. Промени в живота на българите.

56. Съпротива срещу османската власт XVI-XVII век.

57. Хайдутството в България.

58. Християнската вяра-опора на българите.

59. Рилският манастир.

60. Рилският манастир XV-XVIII век-упражнение.

61. Колективните опори на българите.

62. Българските градове в Османската империя.

63. Средища на занаяти и търговия.

64. Мозайка от общности в българските земи.

65. По следите на пътешествениците.

66. По следите на пътешествениците-упражнение.

67. Българите и европейският свят през XVI-XVII век.

68. Българските земи през XV-XVIII век-да обобщим какво знаем и можем.