Родителски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 29 май 2018 година ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И:

Чл. 10. (1) Към българските неделни училища в чужбина се създават родителски съвети за подпомагане дейността на училището. (2) Родителите или лицата, упражняващи родителски права на децата/учениците, избират на събрание родителски съвет и приемат правила за организацията и дейността му с обикновено мнозинство от присъстващите. Събранието се счита за редовно проведено, когато на него присъстват родителите/лицата, упражняващи родителски права, на повече от половината на обучаващите се в училището деца/ученици. Участието на родителите/лицата, упражняващи родителски права, може да бъде дистанционно. (3) Родителският съвет се състои най-малко от трима членове – родители/лица, упражняващи родителски права, на децата/учениците в българското неделно училище в чужбина, които избират председател помежду си. (4) Членовете на родителския съвет не участват в управлението на организацията. (5) Родителският съвет: 1. осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата; 2. обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището; 3. съдейства за осъществяването на обучението и за включване на родителите при организиране на допълнителните училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции. (6) Родителският съвет заседава най-малко три пъти годишно, за което се отправя покана за участие до задграничното представителство на Република България в съответната държава. В заседанията участва представител на организацията по чл. 1, ал. 1. (7) Родителският съвет изготвя годишен доклад със становище за резултатите от дейността на българското неделно училище. (8) Годишният доклад се изпраща в Министерството на образованието и науката с копие до задграничното представителство на Република България в съответната държава на хартиен носител и/или в електронен вид до 30 юли.

“Ново българско училище в Нейпървил” избра родителски съвет с председал Надя Павлова и членове Николета Атанасова и Мая Маркова за учебната 2018 – 2019 година.

Надя Павлова е председател на родителския съвет в “Ново българско училище в Нейпървил”. Тя има дъщеря в предучилищната група.
Петър Котев е член на родителския съвет. Той има дъщеря в детската градина.
Николета Атанасова е член на родителския съвет в “Ново българско училище в Нейпървил”. Нейната дъщеря е ученичка в шести клас.