Чести Въпроси

Регистрирано ли е училището към МОН в България и издава ли удостоверения, които са валидни в България?

“Ново българско училище в Нейпървил” е официално вписано в регистъра на неделните училища зад граница от 2012 година. Удостоверения за успешно завършено обучение получават всички ученици, които са посещавали редовно учебните занятия и са положили изпити по съответния предмет.

Какви предмети се изучават в училището?

Според постановление №90 от 29 май 2018 година на МОН: Чл. 2. (1) Българските неделни училища в чужбина осигуряват завършване на обучение по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика за определен клас, но не осигуряват завършването на клас и придобиването на степен на образование. (2) Българските неделни училища в чужбина могат да извършват:

1. допълнителни училищни дейности, които подпомагат обучението по чл. 1, ал. 1 и са свързани със съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции;

2. подготовка на кандидат-студенти за прием в български висши училища по български език и литература, по история и цивилизации и по география и икономика.

Каква е продължителността на учебната година?

Учебната година започвата в средата на месец септември и продължава до края на месец май през следващата календарна година. Това са 32 учебни съботи с няколко почивни празнични уикенда, съобразени с календара на американските училища.

Приемат ли се ученици в училището след започването на учебната година?

Ученици могат да постъпят в училището дори след началото на учебната година.

Какви учебници се използват за обучение на учениците?

Учебниците и помагалата са съобразени с изискванията на МОН.

Кой провежда обучението в училището?

Обучението в училището се провежда от квалифицирани преподаватели, дипломирани в България. Те са възпитаници на Софийски, Пловдивски, Великотърновски и Благоевградски университети.